Het team


Op de Muze werken 26 personen: 1 huismeester, 1 conciërge, 1 administratief medewerker, 21 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 vakdocent bewegingsonderwijs en 1 directeur. Formatie De Muze

Kijk voor wie er voor de groep staat op pagina: Groepen.

Download het Takenoverzicht van het team.

De directeur voert de dagelijkse leiding over de school. De twee bouwcoördinatoren, een voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) en een voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8), zijn het directe aanspreekpunt voor leraren in hun bouw en zijn o.a. verantwoordelijk voor coaching en begeleiding van leraren m.b.t. klassenmanagement en veranderonderwerpen.

De bouwcoördinatoren vormen samen met de directeur het managementteam van De Muze. De intern begeleider heeft hierin een adviserende taak met betrekking tot de leerlingenzorg. De bouwcoördinatoren vervangen de directeur bij diens afwezigheid.

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg, begeleidt leerkrachten bij de uitvoering van de leerlingenzorg en vertegenwoordigt de school in het samenwerkingsverband ‘Weer Samen Naar School’. Voor de ontwikkeling van het gebruik van computers in het onderwijs beschikken we over een activiteitencoördinator Informatie en Communicatie Technologie.

Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Wanneer wij zorg bieden aan een leerling, gebruiken wij MULTIsignaal. Lees meer....

Vertrouwenspersoon/externe contactpersoon voor Conexus: Pieter-Jan Landsheer p/a NIM maatschappelijk werk Postbus 6841 6503 GH Nijmegen 024-3232751 Pieter-Jan Landsheer werkt bij Conexus als maatschappelijk werker. In de functie van externe contactpersoon is hij geen hulpverlener maar luisteraar en partijdig. Hij stelt zich open voor de probleeminbrenger. Daarbij documenteert hij de klacht en koppelt die terug bij de probleeminbrenger. Pieter-Jan Landsheer heeft contact met de afgevaardigde van Conexus. Hij gaat mee naar de klachtencommissie wanneer dit nodig is.

Op basisschool “De Muze”  zijn twee interne contactpersonen. In deze rol zijn zij aanspreekpunt voor klachten binnen de schoolsituatie van leerlingen, ouders, collega’s en ondersteunend personeel. De klachten kunnen variëren. Het gaat bijvoorbeeld om pesten/cyber-pesten, seksuele intimidatie en andere vormen van intimidatie, roddels, discriminatie, agressie,  enzovoorts.

Waar nodig werken de interne contactpersonen samen  met de externe vertrouwenspersoon binnen het bestuur van Conexus.

Inspectie van het Onderwijs

E-Mail: info@owinsp.nl
Website: www.onderwijsinspectie.nl
Tel: 0800- 8051 (gratis)

Meldpunt vertrouwensinspecteur

Tel: 0900-1113111

Externe vertrouwenspersoon

Pieter-Jan Landsheer
Tel. 024- 3232751