Van De Muze naar het Voortgezet onderwijs


Toelichting overgangsactiviteiten van De Muze naar het voortgezet onderwijs  (VO)

Om het proces van de overgang van De Muze naar het voortgezet onderwijs zo vloeiend en prettig mogelijk te laten verlopen, vinden er in het schooljaar van groep 8 diverse activiteiten plaats. Deze worden besproken op de eerste ouderavond aan het begin van het schooljaar. De data van deze activiteiten staan in het “tijdpad overgangsactiviteiten PO – VO”.

 

Adviesgesprekken

We vinden het belangrijk dat we, door  een gedegen en passend schooladvies te geven, er voor kunnen zorgen dat uw kind terecht komt op het onderwijstype dat het beste

aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en wensen. Het streven is dat hij/zij daardoor zonder vertraging het diploma van het gekozen onderwijstype behaalt.

Het schooladvies

De leerkracht groep 7 zorgt voor gedegen overdracht op basis van criteria als hieronder omschreven.

De intern begeleider bewaakt de doorgaande leerlijn en heeft ook het overzicht van de geboden zorg.

Dit vormt samen met de recente bevindingen van  de leerkracht groep 8 de basis voor het schooladvies.  De leerkracht van groep 8 formuleert een voorstel hiertoe.  Dit voorstel wordt besproken met de intern begeleider en de bouwcoördinator. Zij stellen samen het advies vast en leggen dit ter goedkeuring voor aan de directeur. Het advies van  de basisschool is bindend voor plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Het advies wordt gebaseerd op basis van de volgende criteria:

  • Leerontwikkelingen : schoolrapport (taal, rekenen, begrijpend lezen, spelling etc.), het leerlingvolgsysteem (LVS).
  • Sociaal- emotioneel functioneren (zelfbeeld, interactie met de klasgenoten en leerkrachten, aanpassingsvermogen)
  • Werkhouding/-aanpak (motivatie, zelfstandigheid, concentratie, werktempo, nauwkeurigheid, doorzettingsvermogen, huiswerkattitude)

Deze informatie wordt verwerkt in het onderwijskundig rapport dat dient ter informatie

voor  het voortgezet onderwijs. Ouders krijgen hiervan een kopie.

Het adviesgesprek

Ouders vertellen hun verwachting, de school (leerkracht gr.8) geeft het schooladvies.

Dit komt meestal overeen.

Soms is de verwachting van de ouders duidelijk anders dan het advies. Er volgt dan, indien gewenst, een tweede gesprek waarbij IB-er of iemand van de directie aanwezig is. Het advies wordt dan nog eens op basis van argumenten toegelicht.

De school adviseert!

Ouders gaan wel of niet akkoord met advies.

Avondmarkt Voortgezet Onderwijs

In de vorm van een  markt presenteren zich alle scholen van het voortgezet onderwijs in Nijmegen.

Evaluatiegesprekken met de leerlingen

We houden met uw kind een evaluerend gesprek: verwoorden van het advies, wat zijn je sterke eigenschappen, waar moet je in de toekomst nog aan werken, wat vond je het leukst op De Muze, heb je ook nog tips ter verbetering etc. Ouders komen tijdens dit gesprek mee. Het gesprek heeft een feestelijk tintje.

Eindtoets PO

De eindtoets PO is een onafhankelijke toets. Deze is verplicht voor alle basisscholen.

Uitslag komt meestal overeen met advies. Het advies van  de basisschool is leidend bij de plaatsing in het voortgezet onderwijs. Alleen als de eindtoets PO beter gemaakt wordt dan verwacht, zal het schooladvies heroverwogen worden. De school kan besluiten om het schooladvies wel of niet aan te passen.

Bij discrepantie tussen het advies en uitslag eindtoets PO neemt de VO- school contact met ons op. We lichten ons advies toe en geven zo nodig aanvullende informatie.

 Aanmelden

Aanmelden gebeurt door middel van het door ons verstrekt aanmeldingsformulier. U kunt slechts bij één school aanmelden.

Informeer bij de school voor VO naar het voorrangsbeleid (bijv. broertje en/of zusje al op school).

Bij te veel aanmeldingen op een school vindt er een loting plaats.

Er komt een open dag voortgezet onderwijs. U kunt met uw kind de scholen bezoeken.