kleuren op de speelplaats de muze

Medezeggenschapsraad

Goed overleg tussen alle betrokkenen van de school is belangrijk. Gezien de omvang van de school is het niet mogelijk, dat iedere ouder en elk personeelslid persoonlijk wordt benaderd om hun mening te geven of vragen te stellen.

Om ervoor te zorgen dat de mening van ouders en het team toch zo goed mogelijk wordt gehoord, beschikt de Muze over een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit 4 ouders en 4 teamleden. De oudergeleding wordt door openbare verkiezingen gekozen voor een periode van twee jaar. De medezeggenschapsraad richt zich vooral op beleidsmatige zaken. Veelal gaat het om zaken waarin advies wordt uitgebracht, zoals bij de regeling van de schoolvakanties. In sommige gevallen, zoals bij de schoolbegroting of het schoolplan, heeft de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.

De taken en bevoegdheden van de raad staan beschreven in het Reglement voor de medezeggenschapsraad van basisschool ‘De Muze’. Binnen de raad komen veel onderwerpen aan bod; de taken worden daarom onder de leden verdeeld. Wanneer u vragen of problemen heeft die met het schoolbeleid te maken hebben, dan kunt u de leden van de medezeggenschapsraad aanspreken. Ook kunt u een briefje deponeren in het postvak van de medezeggenschapsraad in de keuken van de school.

De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer één keer per maand. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Ook doet de MR in het ‘Muzejournaal’ jaarlijks verslag van de vergaderingen en activiteiten.  De medezeggenschapsraad houdt aan het begin van het schooljaar verkiezingen. Zo gauw deze geweest zijn, komt de lijst met MR-leden in het eerstvolgende Muzejournaal te staan.

Call Now Button